Referenssit - Teräsrakenteita - Suunnittelu, toteutus ja ylivalvonta

  
B. Työnaikaisten tuentojen suunnittelu, toteutus ja ylivalvonta paikan päällä

Helsingin piirirakennustoimisto / Helsingin rakennuspiiri / Valtion kiinteistölaitos / Rakennushallitus


Ulkoasiainministeriö Merikasarmi Laivastokatu 22 (1986-1988)

Arkkitehti Engelin suunnitteleman Matruusirakennuksen perustusten vahvistamiseen liittyen kellaritilojen syventämisen geotekniset, rakenne- ja louhintasuunnitelmat sisältäen teräsbetoniset kaarirakenteet (rakennesuunnitelmat kellarin kattoon asti) sekä työnaikaiset tuentasuunnitelmat ja ylivalvonta

Kellareiden syventämistyöhön sisältyi kosteustekninen suunnittelu; pohjavedenpinnan ajoittainen alentaminen salaojituksella ja pohjavesipumppaamolla, mm. vuotoraot, tiivistysrakenteita, bentoniittisaumoja, sekä kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita

Pihan kiveyksen korjaussuunnittelu rakennetutkimuksineen


   


Kauppa- ja teollisuusministeriö Virastotalo
Aleksanterinkatu 4-10

Vaihe I 1988-89, vaihe II 1991-1992

Perustusten vahvistamiseen liittyvät geotekniset, rakenne- ja louhintasuunnitelmat (rakennesuunnitelmat kellarin kattoon asti) sekä työnaikaiset tuentasuunnitelmat

Kallion vahvistamista ruiskubetonilla ja mm. puuhierrettyjä perustusten vahvistamiseen liittyviä ruiskubetonirakenteita
   


  
Tartto, Viro


Jaanin kirkko (1992-1995)

Rakennettu 1200-1300-luvulla

Perustusten vahvistaminen
- pohjatutkimukset
- rakenne-, kosteustekninen
  /rakennusfysikaalinen ja
  geoteknillinen suunnittelu
- perusrakenteiden
  kosteustekninen suunnittelu
- paalujen käyttöikämitoitus
  500 v.
- työnaikaiset
  tuentasuunnitelmat ja
  rakenteiden suunnittelu
- painuma- ja
  seurantamittaukset
- työvoiman koulutus
- perustusten
  vahvistamistöiden tekninen
  projektinjohto ja valvonta
- rakennusfysikaalisessa
  suunnittelussa huomioitu
  erikoisesti kosteuden kulku
  tiilirakenteissa

Rakennuttaja: Viron valtio ja Jaanin kirkon säätiö

   

    

Treffnerin kortteli, mm. Kuurinmaan prinsessan talo (1994-1997)

Rakennettu 1600-1700-luvuilla,
perustukset ja kellari osin 1300-luvulla

Perustusten vahvistaminen, pohjatutkimukset, rakenne- ja geotekninen suunnittelu, työvoiman koulutus, työn tekninen johto ja valvonta, työnaikaiset tuentasuunnitelmat, työnaikaisten rakenteiden suunnittelu, painuma- ja seurantamittaukset

Rakennuttaja: Viron valtio
  


  
Muut tilaajat


Sörnäisten metroasema

Tunnelin katossa olevien pysyvien esijännitettyjen kallioankkureiden ja kaivannon settiseinien rakenne- ja geotekninen suunnittelu sisältäen väliaikaiset ajoneuvosillat, kuormaluokka 2, sillat tuettu osittain settiseinän pystyprofiilien varaan

Pystyprofiilit HE 260B...HE 300B olivat tuettuna kolmelta tasolta (1 maa-ankkuri- taso ja 2 kallioankkuritasoa) ankkuroituina palkkeina. Palkkien alapäässä oli tappituenta.

Teräsprofiilien mitoitus taivutusmomenteille ja epäkeskeisille normaalivoimille ja leikkausvoimille suoritettiin plastisuusteorialla

Toteutetun rakenteen esimerkkilaskelmat on esitetty kirjassa RIL 166 pohjarakenteet (sivut 433...457)


Oulankajoen sillat

Pitkäkosken metsätie teräspalkkisillat, puukansi maatuet, settiseinät "Berliner Verbau"

Tilaaja: Keskusmetsälautakunta Tapio
  


Tempo (Mannerheimintie 2), mm. settiseiniä (1975-1976)

Kaivantotyö "settiseinä" ja naapurirakennusten Tempon puoleisten perustusten vahvistamisen rakenne- ja geo- tekninen suunnittelu sekä työn toteutussuunnittelu (Bulevardi 1, Bulevardi 3, Yrjönkatu 9, Yrjönkatu 11)

Kari Avellan / Rakennusinsinööriurakoitsija Oy KreuTo Ab
  


Aleksanterinkatu 36 SYP:n kiinteistö, mm. setti- ja ponttiseiniä (1974-1975)

Perustusten vahvistamisen rakenne-, geotekninen ja työn toteutussuunnittelu sekä ylivalvonta

Kari Avellan / Rakennusinsinööriurakoitsija Oy KreuTo Ab
  


Korson asematunneli (VR)

Kaivannon tukiseinien (teräsponttiseinät) rakenne- ja geotekninen suunnittelu sekä työn toteutussuunnittelu

Ponttiseinät tuettu toisiinsa vetoankkurein, junaliikenne seinien välissä, ei vinoja ankkureita

Kari Avellan / Rakennusinsinööriurakoitsija Oy KreuTo Ab
  


Merihaan jalankulkusilta, Helsinki, telinerakenteet (1976)

Kari Avellan / Rakennusinsinööriurakoitsija Oy KreuTo Ab
     


Kuljun ylikulkusilta, Kulju, telinerakenteet (1976)

Kari Avellan / Rakennusinsinööriurakoitsija Oy KreuTo Ab
     


Vaasan sisäsataman raskaskuljetusramppi (laituri) (1977)

Teräsponttiseinät

Kari Avellan / Rakennusinsinööriurakoitsija Oy KreuTo Ab
     


Keran asematunneli (VR) (1977)

Kaivannon tukiseinien, teräsponttiseinien, rakenne- ja geotekninen suunnittelu

Tilaaja: A-Betoni Oy
  


Kotkan Itälaiturin laajennus (1977)

Kasuunilaiturin (kasuunin korkeus 12 m, leveys 7,5 m, pohjalaatan leveys 17,6 m) rakenne- ja geotekninen suunnittelu (mm. teräsponttiseinät)

Tilaaja: A-Betoni Oy
  


Referenssit  - Teräsrakenteita - Suunnittelu, toteutus ja ylivalvonta